Supreme Court of Thailand

สืบค้นคำพิพากษาฎีกา

ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

ติดตามผลคำร้องขอปล่อยชั่วคราว

ติดตามความคืบหน้าของคดี

การติดตามผลความคืบหน้าของคดี

ศาลฎีกา

    ศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเขตอำนาจทั่วทั้งราชอาณาจักร มีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการฎีกา และมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้ ศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาพิพากษา รวมทั้งมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งคำร้องคำขอที่ยื่นต่อศาลฎีกาตามกฎหมาย โดยคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลฎีกาให้ถือเป็นที่สุด.


2022-01-24

วัตถุประสงค์สำคัญของกฎหมายล้มละลายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Key objectives of an effective and efficient insolvency law)

เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ระบบกฎหมายส่วนใหญ่ในโลกจะมีมาตรการทางกฎหมายที่จัดการกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันของเจ้าหนี้ทั้งหลายที่มีสิทธิเรียกร้องจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

2022-01-20

“สิทธิผู้บริโภค” โดย ช.ช้างหัวหน้า

เชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ซื้อสินค้าที่มีอันตรายหรือไม่ได้มาตรฐานหรือสินค้าหมดอายุโดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ กรณีเช่นนี้ผู้ได้รับความเสียหายจะเรียกร้องจากใครได้บ้างซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันในเรื่อง สิทธิผู้บริโภค

2022-01-20

“คดีผู้บริโภค” โดย ช.ช้างหัวหน้า

ความเป็นมา นิยามของคดีผู้บริโภค และวิธีพิจารณาพิเศษตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑

2021-12-30

โจทก์มีอำนาจฟ้องเพิกถอนการจัดการสินสมรสที่สามีโจทก์เป็นผู้ทำ แต่สามีโจทก์ถึงแก่ความตายไปก่อนโดยไม่จำต้องฟ้องทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดกของสามีโจทก์เข้ามาด้วย

การที่โจทก์ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจดทะเบียนจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สามีโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เป็นผู้ทำนิติกรรมดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ และขณะยื่นฟ้องสามีของโจทก์ถึงแก่ความตายไปแล้ว

2021-12-28

คู่ความสามารถยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลฎีกาที่ยกคำร้องขออนุญาตฎีกาและไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ได้หรือไม่

คำสั่งศาลฎีกาที่ไม่อนุญาตฎีกาและไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ย่อมเป็นที่สุดแล้ว ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของศาลฎีกาและขอใ้ห้รับฎีกาไว้พิจารณาได้อีก เพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ